Menu kategóriíKategórie

Kategórie

masiarske-potreby.sk » Obchodné podmienky

Kategórie

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky, práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. (aktualizácia 9.1.2016)

 1. Základné ustanovania
  • Predávajúci:
   LASER - SK, spol. s.r.o.
   Stöcklová 14, 085 01 Bardejov,Slovensko

   IČO: 36 501 301
   IČ DPH: SK 2021924597
   DIČ: 2021924597

   e-mail: obchod@masiarske-potreby.sk
   tel:(+421) 917 230 451
   fax:(+421) 544 72 94 60

   Zapísaná v Obchodnom registri SR: Okresný súd Prešov Vložka číslo: 15768/P.
   Prevádzka internetového obchodu predávajúceho „www.masiarske-potreby.sk“ Na hradbách 508501, Bardejov
   Číslo účtu pre bezhotovostné platby : 4019093161/7500IBAN : SK 7275000000004019093161
   SWIFT : CEKOSKBXČeskoslovenská obchodná banka, a.s. pobočka Bardejov
 2. Uzatvorenie kúpnej zmluvy
  1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu po. tvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na kúpnu zmluvu, uzavretú na internetových stránkach elektronického obchodu predávajúceho (ďalej len kúpna zmluva) a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.
  2. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od týchto všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.
  3. Zoznam tovaru na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená - spresnená na základe písomného alebo telefonického dotazu kupujúceho.
  4. Predávajúci je viazaný kupujúcemu svojou ponukou tovaru prezentovaného na internetovej stránke predávajúceho vrátane ceny počas lehoty 24 hodín od odoslania oznámenia o prijatí objednávky kupujúcemu.
 3. Objednávka a spôsob uzatvorenia kúpnej zmluvy
  1. Kupujúci si objedná výrobky a služby predávajúceho prostredníctvom vyplneného formulára na internetovej stránke predávajúceho.
  2. Povinné údaje na objednávke:
   • Objednávka od právnickej osoby – firmy:
    • názov firmy
    • sídlo firmy (zapísané v obchodnom registri)
    • IČO a IČDPH,ak je registrovaný ako platca DPH a prevádzkuje podnikateľ.činnosť
    • meno a priezvisko človeka zodpovedného za objednávku
    • kód a názov produktu/ov (podľa informácií na stránkach elektronického obchodu)
    • množstvo
    • telefón a e-mail kupujúceho
    • vybraný spôsob platby a doručenia tovaru
    • adresu pre doručenie tovaru
   • Objednávka od fyzickej osoby – súkromnej osoby:
    • meno a priezvisko kupujúceho
    • kód a názov produktu/ov (podľa informácií na stránkach elektronického obchodu)
    • množstvo
    • telefón a e-mail kupujúceho
    • vybraný spôsob platby a doručenia tovaru
    • adresu pre doručenie tovaru
 4. Spôsob uzatvorenia kúpnej zmluvy
  1. Kúpna zmluva nadobúda platnosť akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim.
  2. Objednávka je predávajúcim akceptovaná na základe e-mailového potvrdenia kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky predávajúcim a overení dostupnosti a termínu dodania tovaru.
  3. Akceptovanie objednávky obsahuje identifikáciu kupujúceho, identifikáciu predávajúceho, jedinečné číslo objednávky, dátum prijatia objednávky do systému predávajúceho, názov, množstvo a cenu objednaného tovaru, typ doručenia a jeho cenu, celkovú cenu objednávky a informácie a dobe dodania objednaného tovaru.
  4. Predávajúci akceptované objednávky vybavuje v poradí, v akom prichádzajú.
 5. Práva a povinnosti zmluvných strán
  • Základné práva a povinnosti predávajúceho:
   • má povinnosť dodať tovar/službu na základe akceptovanej objednávky kupujúcemu, v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu.
   • má povinnosť zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR.
   • má povinnosť odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (záručný list, dodací list, daňový doklad v slovenskom jazyku.
   • má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.
  • Základné práva a povinnosti kupujúceho:
   • je povinný prevziať zakúpený alebo objednaný tovar.
   • je povinný zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru.
   • je povinný potvrdiť v dodacom alebo prepravnom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.
   • má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.
 6. Ceny, platobné, poštovné a dodacie podmienky
  1. Všetky ceny uvedené na stránkach sú s DPH. Konečná cena pre kupujúceho je uvedená v potvrdení objednávky.
  2. Znížená cena tovaru, platí len do vypredania zásob. Teda je obmedzená množstvom daného tovaru v zníženej cene. Po jeho vypredaní (aj v prípade, ak zákazník objednal väčšie množstvo) má predajca právo ponúknuť zákazníkovi rovnaký tovar v bežnej cene, pokiaľ je tento dostupný na sklade. Zákazník má právo odmietnuť takto ponúknutý tovar.
  3. Za tovar v internetovom obchode môže kupujúci uhradiť cenu týmito spôsobmi:
   • Dobierkou - Platba prebehne v mieste odovzdania tovaru prostredníctvom kuriéra. Ako daňový doklad o zaplatení slúži zákazníkovi potvrdenie o zaplatení od kuriérskej spoločnosti a faktúra.
   • Predfaktúrou - Po skompletizovaní objednávky bude na objednaný tovar vystavená predfaktúra. Predfaktúra bude zaslaná na e-mail zákazníka. Zákazník môže predfaktúru uhradiť prostredníctvom služby internet banking cez banku, v ktorej má aktivovaný účet, alebo vložením peňazí na účet predávajúceho. Splatnosť predfaktúr je 3 dni.
   • V hotovosti - Iba v prípade osobného odberu tovaru. Platba prebehne v mieste prebratia tovaru vo veľkosklade predávajúceho.
  4. Tovar bude zákazníkovi doručený prostredníctvom Kuriérskych spoločností. Cena poštovného pri odbere tovaru do 80,-€ s DPH, s platbou vopred, (t.j. predfaktúra) je stanovená na 3,95 € s DPH. V prípade dodania tovaru na dobierku je cena poštovného 5,95 € s DPH. Pri odbere tovaru s celkovou hodnotou nad 80,-€ s DPH, zákazník neplatí za doručenie. Pri osobnom odbere tovaru neúčtujeme cenu za doručenie. Osobný odber tovaru je možný na adrese: Na hradbách 5, 08501, Bardejov v pracovných dňoch v čase: 8:30 - 15:30. V prípade ak si takto objednaný tovar zákazník po vyzvaní neprevezme do 14 pracovných dní budeme si účtovať skladné vo výške 1,-€ s DPH za každý začatý deň uskladnenia. Ceny za dodanie platia pre územie Slovenskej republiky. Pri zásielkach do iných krajín postupujeme podľa dohody.
  5. Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov, katalógov, typových listov a vzorkovníkov umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
  6. Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar dodať kupujúcemu v lehote do 30 dní od dodania tovaru dodávateľom alebo výrobcom tovaru predávajúcemu.
  7. Štandardná doba dodania tovaru je 10 až 15 pracovných dní. V prípade, že sa tovar v sklade nenachádza ani u distribútora je doba dodania do 30 dní.
  8. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky kupujúceho predávajúcim. V prípade, ak dôjde k omeškaniu dodania tovaru zo strany predávajúceho, predávajúci je oprávnený jednostranne predĺžiť lehotu na dodanie tovaru, a to aj opakovane, o čom predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie. Po uplynutí 14 dní odo dňa, keď bol kupujúci povinný tovar prevziať, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe. Po predaní dohodnutého tovaru tretej osobe sa záloha za dohodnutý tovar zaplatená kupujúcim započíta v celej výške na zmluvnú pokutu, ktorú je povinný kupujúci zaplatiť predávajúcemu.
  9. Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru pred uplynutím lehoty dohodnutej v kúpnej zmluve.
  10. Váha, rozmery a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v katalógoch, prospektoch a iných písomnostiach predávajúceho umiestnenými na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho sú nezáväznými údajmi.
  11. Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v akceptácii objednávky predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve inak.
  12. V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve je povinná predložiť predávajúcemu originál alebo kópiu kúpnej zmluvy a dokladu o zaplatení tovaru a písomné slnomocenie. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia v kúpnej zmluve a skladné vo výške uvedenej v bode 6.2. tohto článku týchto všeobecných obchodných podmienok. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v záväznej akceptácii objednávky a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim, resp. jeho oprávneným zástupcom alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru.
  13. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal hneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne predávajúci poskytnúť odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať kupujúcemu nový tovar.
  14. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote 30 dní odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 15 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim v lehote uvedenej v bode 6.5.
  15. Kupujúci ku každej zásielke obdrží faktúru e-mailom. Tam, kde je nutný záručný list, dostane ho v balení.
 7. Práva a povinnosti pri stornovaní objednávky a zmenách kúpnej zmluvy
  1. Kupujúci má právo jednostranne stornovať objednávku, a to iba v prípade, že mu ešte nebola oznámená a/alebo doručená akceptácia objednávky, a teda kúpna zmluva nenadobudla platnosť. Objednávku je možné stornovať telefonicky alebo písomnou formou ( e-mailom alebo poštou. Potvrdenie stornovania objednávky oznámi predávajúci kupujúcemu telefonicky alebo písomnou formou (e-mailom alebo poštou).
  2. Kupujúci má právo podať predávajúcemu návrh na zmenu alebo storno objednávky aj v prípade, že kúpna zmluva nadobudla platnosť akceptáciou zo strany predávajúceho a to len v prípade, že predmet kúpnej zmluvy nebol ešte predávajúcim fakturovaný alebo expedovaný. Zmenu objednávky je možné podať telefonicky alebo písomnou formou (faxom, e-mailom alebo poštou). Akceptáciu alebo zamietnutie návrhu na zmenu alebo storno objednávky v prípade, že kúpna zmluva nadobudla platnosť, oznámi predávajúci kupujúcemu písomnou formou (e-mailom alebo poštou) alebo telefonicky.
  3. Kupujúci má právo jednostranne stornovať objednávku, a to aj akceptovanú predávajúcim, v prípade nedodania objednaného tovaru predávajúcim v lehote do 14 dní od lehoty uvedenej v záväznej akceptácii objednávky. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, je predávajúci povinný vrátiť túto sumu v lehote 15 kalendárnych dní od stornovania objednávky resp. kúpnej zmluvy, a to bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim písomnou formou (e-mailom alebo poštou).
  4. Predávajúci má právo jednostranne zrušiť objednávku, ktorú nie je možné záväzne akceptovať z dôvodu nesprávne uvedených údajov na objednávke, a to najmä chybne uvedený email alebo telefónne číslo kupujúceho.
  5. Predávajúci má právo jednostranne zrušiť objednávku, a to aj akceptovanú v prípade, že údaje uvedené kupujúcim v objednávke sa javia ako zrejme nesprávne alebo nepravdivé alebo v prípade, že nie je možné oznámiť alebo odoslať kupujúcemu záväznú akceptáciu objednávky.
 8. Odstúpenie kupujúceho od kúpnej zmluvy
  1. Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy na základe ustanovenia § 12 ods.1 zákona č.10/20 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru).
  2. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a vrátiť tovar v lehote 14 pracovných dní od prevzatia tovaru podľa Dodacích podmienok týchto všeobecných obchodných podmienok bez udania dôvodu v súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji).
  3. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 10 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.
  4. Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou (e-mailom alebo poštou) a to vyplnením formulára na odstúpenie od kúpnej zmluvy.
  5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu alebo poštovú adresu. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom obale, a to osobne alebo vo forme poistenej zásielky.
  6. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, nachádza sa v originálne zapečatenom pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo jej časť v lehote 14 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim písomnou formou (e-mailom alebo poštou).
  7. Predávajúci vráti pri platnom odstúpení od zmluvy kupujúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru, ak kupujúci spolu s tovarom predloží predávajúcemu písomné doklady o vynaložených nákladoch, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru. Náklady na vrátenie tovaru neznáša kupujúci iba v tom prípade, ak tovar plne nezodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a zároveň bol vadný. Za tovar plne zodpovedajúci kvalitatívnym požiadavkám sa považuje tovar rovnakej alebo podobnej charakteristiky, aká je uvedená v ponuke tovaru na internetovej stránke predávajúceho.
  8. Za náklady, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru sa považujú náklady na uskutočnenie objednávky, najmä cena za uskutočnenie telefonického hovoru, ktorým kupujúci urobil návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, alebo cena za pripojenie kupujúceho na internetovú stránku predávajúceho, počas ktorej kupujúci vyplnil a odoslal formulár na objednanie tovaru na internetovej stránke alebo napísal a odoslal mail s objednávkou tovaru v trvaní 30 minút.
  9. V prípade, že kupujúci nesplní niektorú z povinností uvedených v tomto odseku Všeobecných obchodných podmienok, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov, spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.
 9. Reklamačné a záručné podmienky
  1. Reklamovať je možné iba tovar zakúpený na internetových stránkach elektronického obchodu predávajúceho, ktorý vykazuje nedostatky, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci a vzťahuje sa naň záruka.
  2. Kupujúci je povinný dodaný tovar prezrieť a skontrolovať kvalitu a funkčnosť dodaného tovaru čo najskôr po jeho dodaní a prevzatí vrátane úplnosti dodávky. Pokiaľ tak neučiní, môže uplatniť nároky z nedostatkov zistených pri tejto kontrole len keď preukáže, že tovar mal tieto nedostatky už v čase prevzatia tovaru.
  3. Ak tovar vykazuje nedostatky, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu v sídle elektronického obchodu predávajúceho a to tak, že vyplní reklamačný formulár a doručí ho predávajúcemu. Podobu reklamačného formulára určí predávajúci a jeho podobu/vzor umiestni na internetových stránkach elektronického obchodu predávajúceho.
  4. Reklamačné konanie na tovar, ktorý je objektívne možné doručiť predávajúcemu, začína dňom, kedy kupujúci splní nasledujúce podmienky:
   • doručenie reklamačného formulára predávajúcemu a to osobne, poštou, alebo elektronickou poštou (e-mailom).
   • doručenie reklamovaného tovaru vrátane príslušenstva. Reklamovaný tovar je nutné doručiť na vlastné náklady do sídla predávajúceho, ak predávajúci neurčí inak (napr. dopraviť tovar priamo do servisného strediska) a to osobne alebo poštou.
  5. Predávajúci vydá v deň začatia reklamačného konania kupujúcemu doklad o prijatí reklamácie vo vhodnej forme určenej predávajúcim, kde je povinný uviesť nedostatky tovaru a deň začatia reklamačného konania. Tento doklad slúži kupujúcemu ako doklad k opätovnému vyzdvihnutiu reklamovaného tovaru.
  6. V prípade, že servis tovaru rozhodne, že reklamácia nie je oprávnená, predávajúci zašle tovar na vlastné náklady na odborné posúdenie znalcovi, autorizovanej, notifikovanej alebo akreditovanej osobe. V prípade, že odborné posúdenie bude obsahovať určenie neoprávnenosti reklamácie tovaru kupujúcim, určenie, že za nedostatok tvaru nezodpovedá predávajúci alebo že tovar nemá vady (ďalej len "neoprávnená reklamácia"), znáša kupujúci všetky náklady predávajúceho, tretej osoby vykonávajúcej servis tovaru a znalca, autorizovanej, notifikovanej alebo akreditovanej osoby na reklamáciu a odborné posúdenie, najmä náklady na prepravu tovaru medzi kupujúcim, predávajúcim, treťou osobou vykonávajúcou servis tovaru a znalcom, autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou a všetky náklady na vyhotovenie posúdenia reklamácie predávajúcim, treťou osobou vykonávajúcou servis tovaru a znalcom, autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou (ďalej len "náklady z neoprávnenej reklamácie"), v lehote 30 dní od zaslania zoznamu nákladov z neoprávnenej reklamácie kupujúcemu na účet určený predávajúcim alebo v hotovosti.
  7. Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na nedostatky, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.
  8. Ak ide o chybu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný chybu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia chyby požadovať výmenu vecí, alebo ak sa chyba týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak s tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby.
  9. V zmysle platnej legislatívy predávajúci môže vždy namiesto odstránenia chyby vymeniť chybnú vec za bezchybnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
  10. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.
 10. Nárok na uplatnenie záruky
  • Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:
   • nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva alebo tovaru.
   • neoznámením zjavných nedostatkov pri prevzatí tovaru.
   • uplynutím záručnej doby tovaru.
   • mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim.
   • používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu.
   • neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar.
   • poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR.
   • poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami.
   • neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci.
   • zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.
  • Predávajúci vybaví reklamáciu v termíne do 30 dní od začatia reklamačného konania, o čom vydá kupujúcemu písomný doklad.
 11. Alternatívne riešenie sporov on-line (RSO)
  • Vážení zákazníci, v súvislosti s nariadením Európskej komisie Vás chceme informovať o Vašich právach a nárokoch, ktoré si môžete voči nám uplatňovať aj v rámci alternatívneho on-line riešenia sporu. On-line riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO). Rovnako aj nároky predajcu voči spotrebiteľovi môžu byť uplatnené prostredníctvom európskej platformy. Sťažnosť môžete podať prostredníctvom platformy riešenia sporov on-line na stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. Riešenie sporov prostredníctvom alternatívneho riešenia šetrí peniaze a čas, keďže Vaša sťažnosť bude vybavená do 90 dní a bez značných finančných výdavkov. V prípade otázok nás kontaktujte na obchod@masiarske-potreby.sk.
 12. Podmienky nákupu v kategórii Bazár-používaná výbava
  1. Predávajúci nenesie zodpovednosť za vady, ktoré sa prejavia po predaji použitého tovaru.
  2. Predávajúci zodpovedá len za vady, o ktorých vie a je povinný kupujúceho pri dojednávaní kúpnej zmluvy na ne upozorniť (§ 596) OZ.
  3. Pokiaľ by predávajúci na ne neupozornil, kupujúci má právo na primeranú zľavu z dojednanej ceny zodpovedajúcu povahe a rozsahu vady; ak ide o vadu, ktorá robí vec neupotrebiteľnou, má tiež právo od zmluvy odstúpiť. Právo odstúpiť od zmluvy má kupujúci aj vtedy, ak ho predávajúci ubezpečil, že vec má určité vlastnosti, najmä vlastnosti vymienené kupujúcim, alebo že nemá žiadne vady, a toto ubezpečenie sa ukáže nepravdivým (§ 597) OZ.
  4. Toto právo má kupujúci uplatniť bez zbytočného odkladu.
 13. Ochrana osobných údajov
  1. Vykonaním objednávky na www.masiarske- potreby.sk Objednávateľ poskytuje v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) v platnom znení Poskytovateľovi osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, adresa bydliska/firmy/, ičo, dič, dič dph, korešpondenčnej adresy, telefónne číslo, emailová adresa, číslo účtu iba v prípade vrátenia fin. prostriedkov, za účelom vykonania platnej objednávky a uzavretie kúpnej zmluvy s Predávajúcim, plnenia a dodatočného potvrdenia podmienok kúpnej zmluvy, za účelom spracovania elektronickej objednávky, realizácie dodávky, zúčtovania platieb a k nevyhnutnej komunikácii medzi Zmluvnými stranami. Poskytovateľ poskytne osobné údaje Objednávateľa v nevyhnutnom rozsahu tretím osobám – kuriérskym doručovacím spoločnostiam:
   • ReMax Courier Service spol. s r.o., Cikkerová 2, 84105, Bratislava
   • Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta č. 9, 975 99, Banská Bystrica
   • FEDEX, Inspekta Slovakia a.s., Zelinárska 2, 82005, Bratislava
   • Slovak Parcel service, Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji
   • GLS Slovakia, Lieskovská cesta 13, 962 12 Lieskovec
   len za účelom doručenia objednaného tovaru.
   Poskytovateľ postupuje pri zaobchádzaní s osobnými údajmi Objednávateľa v súlade s ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov. Iným subjektom bude umožnený prístup k osobným údajom zákazníkov len v prípadoch stanovených platnou právnou úpravou (najmä v priebehu správneho či trestného konania, ochrana práv spotrebiteľa). Objednávateľ berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.
  2. Osobné údaje bude Poskytovateľ spracúvať a archivovať v súlade s osobitnými predpismi. Osobné údaje budú spracúvané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom. Objednávateľ potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a nesie zodpovednosť za nepravdivosť osobných údajov. Poskytovateľ má právo na opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, likvidáciu alebo blokovanie osobných údajov a ďalšie uvedené v § 28 ods.1 zákona o ochrane osobných údajov.
  3. V prípade záujmu dotknutých osôb o zasielanie informácií o nových ponukách zľavách alebo akciách – newsletter, čo bude vykonané odklikom – dotknutá osoba dobrovoľne súhlasí s tým, aby Poskytovateľ spracúval osobné údaje v rozsahu meno a priezvisko, adresa a e-mailová adresa za účelom oslovovania o nových ponukách. Súhlas so spracúvaním osobných údajov dotknutá osoba udeľuje na dobu 2 rokov. Dotknutá osoba má právo na opravu nesprávnych, neaktuálnych a neúplných osobných údajov, blokovanie osobných údajov a ďalšie práva uvedené v § 28 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  4. V prípade záujmu dotknutých osôb o informácie o ponúkaných službách Poskytovateľa formou vyplnenia a odoslania formulára /on, off line chat/ ,,Poradíme??“ , dotknutá osoba dobrovoľne súhlasí s tým, aby Poskytovateľ na účely odpovedania na dotazy dotknutých osôb spracúval osobné údaje v rozsahu meno a priezvisko, adresa a e-mailová adresa. Súhlas so spracúvaním osobných údajov dotknutá osoba udeľuje na dobu 3 mesiacov. Dotknutá osoba má právo na opravu nesprávnych, neaktuálnych a neúplných osobných údajov, blokovanie osobných údajov a ďalšie práva uvedené v § 28 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 14. Elektronická faktúra
  1. Kupujúci týmto vyjadruje svoj súhlas zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty s tým, aby mu Predávajúci fakturoval poskytnuté služby faktúrou vyhotovenou aj v elektronickej forme (ďalej ako elektronická faktúra alebo E-faktúra).
  2. Kupujúci berie na vedomie, že elektronická faktúra je plnohodnotnou náhradou faktúry v listinnej forme a že Predávajúci bude Kupujúcemu posielať faktúry aj v elektronickej forme. Kupujúci taktiež berie na vedomie, že faktúra v elektronickej forme nebude podpísaná zaručeným elektronickým podpisom. 
  3. Elektronická faktúra je zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty daňovým dokladom.
  4. Vierohodnosť pôvodu a neporušenosť obsahu faktúr vyhotovených v elektronickej forme je zaručená tým, že bude vyhotovená vo formáte PDF.
  5. Predávajúci bude elektronickú faktúru doručovať Kupujúcemu listinnou formou alebo elektronickou poštou výlučne z mailovej adresy Predávajúceho: obchod@masiarske-potreby.sk, a to na e-mailovú adresu Kupujúceho, ktorú tento poskytol Predávajúcemu, (ďalej len e-mailová adresa). Doručenie elektronickej faktúry na e-mailovú adresu Kupujúceho sa považuje za predloženie a doručenie faktúry za poskytnuté služby Kupujúcemu. V prípade, ak Kupujúcemu bude doručená faktúru z inej e-mailovej adresy, ako je uvedená v tomto bode, zaväzuje sa o tomto e-maile bezodkladne informovať Predávajúceho.
  6. Kupujúci týmto vyhlasuje, že má výlučný prístup k e-mailovej adrese poskytnutej Predávajúcemu. Kupujúci ďalej vyhlasuje, že si je vedomý skutočnosti, že údaje jemu sprístupnené v elektronickej faktúre doručenej na jeho e-mailovú adresu v zmysle týchto podmienok, sú predmetom obchodného tajomstva , a že je povinný toto obchodné tajomstvo zachovávať. Predávajúci nezodpovedá za porušenie obchodného tajomstva, ak k porušeniu došlo v dôsledku jeho úniku z poštovej schránky priradenej k e-mailovej adrese Kupujúceho, alebo v dôsledku úniku z internetovej aplikácie Kupujúceho.
  7. Kupujúci je povinný vopred písomne oznámiť Predávajúcemu akúkoľvek zmenu, ktorá by mohla mať vplyv na doručovanie elektronických faktúr podľa týchto podmienok, najmä zmenu e-mailovej adresy, pod., v opačnom prípade zodpovedá za škody, ktoré nenahlásením vzniknú Predávajúcemu i Kupujúcemu.
  8. Predávajúci nezodpovedá za poškodenie údajov alebo neúplné údaje, kde poškodenie alebo neúplnosť údajov boli spôsobené poruchou na komunikačnej trase pri použití internetu. Predávajúci nezodpovedá za škody vzniknuté z dôvodu nekvalitného pripojenia Kupujúceho do siete internet, z dôvodu porúch vzniknutých na komunikačnej trase k Kupujúcemu, alebo v dôsledku akejkoľvek inej nemožnosti Kupujúceho naviazať príslušné spojenie alebo prístup k internetu.
  9. V prípade pochybností sa elektronická faktúra považuje za doručenú uplynutím troch pracovných dní odo dňa preukázateľného odoslania elektronickej faktúry Kupujúcemu Predávajúcim prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovú adresu. Kupujúci sa zaväzuje bez zbytočného odkladu oznámiť Predávajúcemu, ak mu faktúra nebola doručená. V prípade nesplnenia tejto oznamovacej povinnosti Kupujúcim nie je Predávajúci povinný preukazovať odoslanie tejto faktúry a táto sa považuje za preukázateľne doručenú.
 15. Faktúra
  1. Pri zálohovej platbe do 15 dní vyhotovíme Zálohovú faktúru k prijatej platbe.
  2. Záverečnú faktúru pri zálohovej platbe vystavujeme až po dodaní všetkého tovaru.
  3. Faktúry vyhotovujeme a zasielame podľa čl.13.
 16. Záverečné ustanovenia
  1. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto všeobecné obchodné podmienky kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo platnej legislatívy. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
  2. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na kupujúceho, ktorý má výrobky a služby v držbe má kupujúci všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný výrobky a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako tovar predávajúceho.
  3. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.
  4. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy a kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.
  5. Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj
   Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1
   odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
   tel.č.: 051/7721 597
   fax č.: 051/ 7721 596

Kategórie

infolinka Infolinka 0917 230 451 Po - Pi / 8:00 - 12:00
Ocieľka - mesačník pre mäsiarov

Z nášho blogu

Veľká letná hra

Každá letná objednávka tovaru postupuje do losovania o týchto 7 cien.

čítať viac »

Doručujeme už aj v sobotu

Od mája už pre našich zákazníkov ponúkame možnosť doručenia objednaného tovaru aj v sobotu

čítať viac »

Mäsiarske potreby na Majálese

Dňa 15.5.2016 organizovala VI.ZŠ v Bardejove na sídlisku Družba Majáles pre žiakov a priateľov školy kde sme sa zúčastnili aj my.

čítať viac »